Scroll down for English

Privacy Beleid

Wie wij zijn

Deze studie wordt uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Midwifery Science van Amsterdam UMC, locatie VUmc, gevestigd aan Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam. De afdeling is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lees meer over de afdeling op: https://www.verloskunde-academie.nl/midwifery-science/. Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met de uitvoerende onderzoeker Marit van der Pijl, m.vanderpijl@amsterdamumc.nl, tel: 020-4442626 of de projectleider Corine Verhoeven, c.verhoeven@amsterdamumc.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Midwifery Science verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor onderzoeksdoeleinden
  • Om je te benaderen voor updates over het onderzoek of voor de winactie

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Midwifery Science verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt middels de online vragenlijst. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Gegeven antwoorden in de vragenlijst
  • E-mailadres (indien gewenst)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ons onderzoek heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via m.vanderpijl@amsterdamumc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Midwifery Science bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij is een maximum van 15 jaar gesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Alle gegevens die in het kader van dit onderzoek verzameld worden, worden vertrouwelijk behandeld volgens de AVG. Alleen betrokken onderzoekers van de afdeling Midwifery Science hebben toegang tot de gegevens. De antwoorden die worden gegeven in de vragenlijst zullen niet-herleidbaar verwerkt worden. Dit betekent dat de onderzoekers niet weten wie de antwoorden gegeven hebben. Niet-bevoegde buitenstaanders hebben geen inzage in de antwoorden die zijn gegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Midwifery Science en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar m.vanderpijl@amsterdamumc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Midwifery Science wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Midwifery Science neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via m.vanderpijl@amsterdamumc.nl.

Jouw contactinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Midwifery Science is als volgt te bereiken:

Post- en bezoekadres:
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam

Telefoon: 020-4442626
Mailadres: m.vanderpijl@amsterdamumc.nl

Privacy Policy

Who we are

This study is being conducted by researchers from the Midwifery Science Department at the Amsterdam UMC – location VUmc, located at Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam. The department is responsible for processing personal data as explained in this privacy statement. You can find out more about the department at: https://www.verloskunde-academie.nl/midwifery-science/. For questions and/or comments, contact researcher Marit van der Pijl: m.vanderpijl@amsterdamumc.nl, tel: +31(0)20-4442626 or the project leader Corine Verhoeven: c.verhoeven@amsterdamumc.nl.

Purposes and grounds for which we process personal data

The Midwifery Science Department of the Amsterdam UMC – location VUmc processes your personal data for the following purposes:

  • For research purposes
  • To contact you for updates on the research or in relation to the gift card draw

Personal data we process

The Midwifery Science Department of the Amsterdam UMC – location VUmc processes your personal data because you have provided this data to us yourself through the online questionnaire. Here is a list of the personal data we process:

  • Answers given in the questionnaire
  • Email address (if desired)

Special and/or sensitive personal data we process

Our study does not intend to collect data from website visitors under the age of 16, unless they have permission from their parents or guardians. However, we have no way to check whether a visitor is over the age of 16. We therefore recommend that parents and guardians become involved in their children’s online activities, to prevent data about their children from being collected without their permission. If you believe we’ve collected personal data from a minor without parental permission, please contact us at m.vanderpijl@amsterdamumc.nl and we’ll delete the information.

Retention period for personal data

The Midwifery Science Department of the Amsterdam UMC – location VUmc will not keep your personal data for any longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data was collected. The maximum retention period is 15 years.

Sharing personal data with third parties

All data collected as part of this study will be kept confidential, in accordance with the GDPR. Only researchers from the Midwifery Science Department who are involved in the study will have access to the data. Answers given in the questionnaire will be processed in such a way that they cannot be traced back to individuals. This means the researchers will not know who gave which answers. Unauthorised outsiders do not have access to the answers given.

Accessing, amending or deleting data

You have the right to access and correct your own personal data, and to ask for it to be deleted. You also have the right to withdraw any permission you may have given for data processing or to object to the processing of your personal data by the Midwifery Science Department of the Amsterdam UMC – location VUmc, and you have the right to have your data transferred. This means you can request us to send any personal data relating to you that we hold in a computer file, to you or to an organisation nominated by you. You can send a request for access, correction, deletion or transfer of your personal data, a request to withdraw your consent or an objection to the processing of your personal data to m.vanderpijl@amsterdamumc.nl. In order to be certain the request for access was made by you, we ask that you send a copy of your identity document with the request. On this copy, black out your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip of numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN). This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, and within a maximum of four weeks. The Midwifery Science Department of the Amsterdam UMC – location VUmc would also like to inform you that you have the option to submit a complaint to the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do so using this link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

How we secure personal data

The Midwifery Science Department of the Amsterdam UMC – location VUmc takes the protection of your data seriously and has put appropriate measures in place to prevent misuse, loss, unauthorised access, accidental disclosure and unauthorised modification. If you nevertheless feel that your data has not been properly secured or if there are indications of misuse, please contact m.vanderpijl@amsterdamumc.nl.

Your contact information

Contact details for the Midwifery Science Department of the Amsterdam UMC – location VUmc:

Postal and physical address:

Van der Boechorststraat 7

1081 BT Amsterdam

Telephone: +31(0)20–4442626

Email address: m.vanderpijl@amsterdamumc.nl