Scroll down for English

Veelgestelde vragen

Ik heb moeite met lezen en/of schrijven, kan ik meedoen aan het onderzoek?

We helpen je graag met de vragenlijst. Bel naar 020-4442626.

Er zijn al veel vragenlijsten en onderzoeken naar de ervaring met bevallen. Wat voegt dit onderzoek toe?  

Dit onderzoek richt zich niet alleen op de algemene ervaring, maar op de directe ervaring met de zorg en zorgverleners tijdens je bevalling. We weten al heel wat over de algemene ervaring van vrouwen met bevallen. Er is bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel vrouwen de bevalling als positief of negatief hebben ervaren in Nederland, of hoeveel vrouwen zelfs een geboortetrauma of PTSS hebben opgelopen. Eerder onderzoek geeft ook inzicht in factoren die invloed hebben op de ervaring van vrouwen. Hieruit blijkt dat het contact met zorgverleners een grote invloed heeft.

Ik heb de bevalling als makkelijk en/of prettig ervaren. Heeft het zin om deze vragenlijst in te vullen?

Wat mooi dat je een fijne bevalling hebt gehad! Het heeft zeker zin om de vragenlijst in te vullen. We proberen een zo goed mogelijk beeld te schetsen van hoe de zorg wordt ervaren in Nederland, zowel positief als negatief, en jouw ervaring daarin is net zo belangrijk als alle anderen.

Ik heb geen fijne bevalling gehad, maar de zorgverlening verliep goed. Iedereen was bijvoorbeeld heel betrokken en lief. Heeft het zin om deze vragenlijst in te vullen?

Vervelend dat je geen fijne bevalling hebt gehad! Het is mooi dat je de zorg als goed hebt ervaren. Het heeft zeker zin om de vragenlijst in te vullen. We proberen een zo goed mogelijk beeld te schetsen van hoe de zorg wordt ervaren in Nederland, zowel positief als negatief, en jouw ervaring daarin is net zo belangrijk als alle andere.

Jullie vragen mij de vragenlijst over mijn laatste bevalling in te vullen. Die ervaring was heel goed, maar mijn eerdere bevalling was traumatisch. Mag ik de vragenlijst ook voor deze ervaring invullen?      

Wat fijn dat je een prettige ervaring hebt gehad met je laatste bevalling! Het is belangrijk dat je de vragenlijst invult voor deze laatste bevalling, omdat dit het beste laat zien hoe de zorg op dit moment wordt ervaren in Nederland. Dit betekent niet dat je eerdere traumatische ervaring niet telt. In de vragenlijst heb je ook de mogelijkheid je ervaring met eerdere bevallingen te delen.

Ik ben via mijn zorgverlener bij deze vragenlijst terechtgekomen. Heeft hij/zij inzicht in de antwoorden die ik geef?          

Nee. Alleen betrokken onderzoekers van de afdeling Verloskundige Wetenschap hebben toegang tot de antwoorden. Daarnaast zullen de antwoorden niet-herleidbaar verwerkt worden. Dit betekent dat de onderzoekers niet weten wie de antwoorden gegeven hebben. Zie ook ons privacybeleid.

Kan ik tussentijds stoppen met de vragenlijst en op een later moment weer verdergaan?

Ja, dit kan als je dit doet op hetzelfde apparaat. Je kan dan de link opnieuw openen en verder gaan waar je bent gebleven in de vragenlijst.

Kan mijn partner deze vragenlijst ook invullen?    

Nee, deze vragenlijst is alleen bedoeld voor vrouwen die bevallen zijn. Uiteraard is het perspectief van de partner ook heel belangrijk. Hier wordt in ander onderzoek aandacht aan geschonken.

De website doet het niet/loopt vast. Mogelijk is de website tijdelijk uit de lucht. Probeer het later nog eens. Houdt het probleem aan?

Neem dan contact op met m.vanderpijl@amsterdamumc.nl of 020-4442626.

FAQ

I have trouble reading or writing, can I participate in the study?         

We can help you to fill in the questionnaire. Please contact us on the following number: +31(0)20-4442626.

Compared to existing questionnaires and/or studies on childbirth experience, what does this research add? 

This study does not only cover the overall childbirth experience, but also the direct experience with the care and the care providers during your childbirth.

Previous studies provided insight into what extent women experience a positive or negative experience, or even a birth trauma or PTSD. The type of care provision has found to be related to women’s experiences. Therefore, it is important to conduct further research on this specific topic.

My childbirth went smooth and/or I had a good experience. Does it make sense for me to fill in the questionnaire?  

We are glad that you have had a positive childbirth experience! It certainly makes sense to fill in the questionnaire. We want to create a representative picture of how healthcare is perceived in the Netherlands, both positively and negatively. Your experience is just as important as everyone else’s.

I did not have a pleasant childbirth, but the care provision went well. For example, everyone was nice and I felt cared for. Does it make sense to fill in this questionnaire?

We are sorry that you have had an unpleasant childbirth experience! Fortunately you’ve had a good experience with the care provision. It certainly makes sense to fill in the questionnaire. We want to create a representative picture of how healthcare is perceived in the Netherlands, both positively and negatively. Your experience is just as important as everyone else’s.

You have asked me to fill in the questionnaire about my most recent childbirth, however a previous childbirth experience was more dramatic. Should I also complete the questionnaire for this previous experience?      

We are glad that your recent childbirth experience was positive! It is important that you fill in the questionnaire for this specific, most recent childbirth experience, as this shows most accurately how healthcare is currently experienced in the Netherlands. This does not mean that your previous traumatic experience does not count; you will have the opportunity to share your experience with previous childbirths in the questionnaire.

I found out about this questionnaire through my healthcare provider. Do they have insight into the answers I give?  

No. Only researchers from the Midwifery Science Department who are involved in the study will have access to the data. Answers given in the questionnaire will be confidential. For more information, see our privacy policy

Can I pause the questionnaire and continue at a later time?   

Yes, this is possible when staying on the same device. At a later time you can reopen the link and continue where you left off in the questionnaire.

Can my partner also complete this questionnaire?      

No, this questionnaire is only intended for women who have given birth. Of course, the partner’s perspective is also very important. This is addressed in other studies.

The website does not work / the website crashes       

The website may be temporarily unavailable. Please try again later. If the problem persists please contact m.vanderpijl@amsterdamumc.nl or +31(0)20-4442626.